Prowadzenie ksiąg

ikona kalkulatora

Księgi prowadzone są przez przedsiębiorstwa w celu rozliczenia się z fiskusem.

Pełna księgowość

Podmioty, które mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych zostały wymienione w art. 2 ust. 1 Ustawy o rachunkowości. I tak, obligatoryjnie księgi rachunkowe prowadzą między innymi:

  • spółki prawa handlowego (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji)
  • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro.

Księgi rachunkowe można również prowadzić dobrowolnie.
Prowadzenie pełnej księgowości daje możliwość bieżącej analizy sytuacji finansowej firmy. Jest narzędziem pozwalającym na szybkie wypełnienie obowiązków sprawozdawczych względem US, ZUS i GUS.

Księgowość uproszczona

  • Księga przychodów i rozchodów

Ten rodzaj ewidencji księgowej prowadzą osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, których przychody ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 2 000 000 euro.

Aktem prawnym regulującym formę prowadzenia księgi przychodów i rozchodów jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Z prowadzenia ewidencji w formie ryczałtu ewidencjonowanego zazwyczaj korzystają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą generującą niewielkie koszty. Podatek płacony jest od przychodów osiąganych z działalności – nie ma możliwości pomniejszenia podstawy opodatkowania o koszty. Jednak i tu są ograniczenia – nie każdy ma możliwość skorzystania z takiej formy opodatkowania.

Szczegółowe przepisy na temat ryczałtu ewidencjonowanego zawarte są w rozporządzeniu Ministra Finansów z 17 grudnia 2021 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych